FAMILY TRIPLOPORELLACEAE

TRIBE SALPINGOPORELLEAE

SUB-TRIBE OLIGOPORELLINAE

GENUS Poikiliporella PIA 1943

SPECIES Poikiloporella duplicata [PIA 1920] 1943

(by Anonymous)

9. Figures

from Pia, 1920: Pl. II, fig. 26

 

from Pia, 1920: Pl. II, fig. 23  

from Pia, 1920: Pl. II, fig. 24

 

from Pia, 1920: Pl. II, fig. 25

from Pia, 1920: Pl. II, fig. 29

 

from Pia, 1920: Pl. II, fig. 28

from Pia, 1920: Pl. II, fig. 27