FAMILY TRIPLOPORELLACEAE

TRIBE SALPINGOPORELLEAE

SUB-TRIBE OLIGOPORELLINAE

GENUS Poikiliporella PIA 1943

(by Anonymous)

1. Synonymy (none)

2. Type species

 Poikiliporella duplicata [PIA 1920] 1943

3. Diagnosis

original diagnosis : « (.) »

4. List of species

WARNING: DO NOT USE THE FOLLOWING (DEAD) LINKS: 

  Poikiliporella brezovica [BYSTRICKÝ 1967] KOLLÁROVÁ-ANDRUSOVOVÁ et BYSTRICKÝ 1974

  Poikiliporella bystrickyi [ENDO 1969] EMBERGER 1976

 Poikiliporella duplicata [PIA 1920] 1943

  Poikiliporella grandiramosa ENDO 1969

  Poikiliporella japonica ISHIJIMA et alii 1971

5. Remarks